توجه: این صفحه فقط یک راهنما است و تصاویر آن قابل کلیک نیستند

Mozilla Firefox ( ورژن های جدید تر )
در صورتیکه از Firefox ( ورژن های جدید تر ) استفاده می کنید برای تایید [ Certificate ] مراحل زیر را اعمال نمایید ( بر روی لینکها و یا کلید های نشان داده شده با فلش کلیک نمایید. ):

Mozilla Firefox ( ورژن های قدیمی تر )
در صورتیکه از Firefox ( ورژن های قدیمی تر) استفاده می کنید برای تایید [ Certificate ] مراحل زیر را اعمال نمایید ( بر روی لینکها و یا کلید های نشان داده شده با فلش کلیک نمایید. ):

Google Chrome
در صورتیکه از Google Chrome استفاده می کنید برای تایید [ Certificate ] مراحل زیر را اعمال نمایید ( بر روی لینکها و یا کلید های نشان داده شده با فلش کلیک نمایید. ):

Microsoft Internet Explorer 8
برای تایید Certificate در محیط Internet Explorer 8 متن زیر مشاهده میشود. لینک [ Continue to this website (not recommended).] را کلیک کنید.Microsoft Internet Explorer 6
در محیط Internet Explorer 6، دیالوگی ( نشان داده شده در شکل زیر ) به منظور تائید [ Certificate ] باز می شود. لطفا به روی کلید [ Yes ] کلیک نمائید.